Mjesni odbori

Mjesni odbori

Mjesni odbori kao oblik mjesne samouprave osnivaju se radi ostvarivanja neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima od interesa za život i rad u lokalnoj sredini i organiziranja građana na podizanju razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini.

print