Upravna tijela i akti

Upravna tijela i akti

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te prenijetih poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela:

 1. Služba za pravne poslove i javnu nabavu
 2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu
 3. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša,
 4. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo,
 5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

U upravnim tijelima obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, Statutu Grada Ivanca, općim aktima Grada i odlukama nadležnih tijela Grada.

Upravna tijela općenito:

 • prate stanje u djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • pripremaju i predlažu nacrte odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i nadležna tijela Grada,
 • organiziraju i neposredno obavljaju i izvršavaju odluke, druge opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća i nadležnih izvršnih tijela Grada,
 • prate stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Grada u područjima za koja su osnovana i predlažu mjere za poboljšanje stanja, i to naročito u poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a odnose se na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • poduzimaju mjere za dobro gospodarenje imovinom Grada u skladu s propisima,
 • rješavaju o pravima i obvezama građana i drugih osoba u skladu sa zakonom,
 • surađuju s tijelima državne uprave, županije, susjednih gradova i općina radi usklađivanja zajedničkih interesa i stajališta,
 • surađuju s udrugama, građanima i drugim osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava i obveza i obavljaju i druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcija Grada u skladu s propisima,
 • obavljaju i druge poslove u skladu s odredbama zakona, Statutom te odlukama nadležnih tijela Grada. 

 

print