Objavljen poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, prvi poziv u okviru NPOO-a

Objavljen poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, prvi poziv u okviru NPOO-a

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“. za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.

Potencijalnim prijaviteljima je na raspolaganju mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost. Stručna podrška odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Stručna podrška provodit će se u formi individualnih konzultacija, u sklopu kojih će se vršiti uvid u sljedeće obvezne dokumente Poziva.

Stručna podrška pružat će se u razdoblju od 19. travnja do 12. svibnja 2022. godine, a provodit će se u prostorijama FZOEU, Radnička cesta 80, Zagreb ili, iznimno i na zahtjev, putem platforme Microsoft Teams.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" dostupna je OVDJE. 

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na gore navedeni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

---

Image by Ulrike Leone from Pixabay

print