Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

ZAKONSKI OKVIR PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

USTAV RH – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 38. stavak 4.

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužno u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ broj 12/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 20/16)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“ broj 67/17)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija („Narodne novine“ broj 87/18)

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

OBRASCI – PRISTUP INFORMACIJAMA

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti. 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radnom tijela javne vlasti. 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Grada Ivanca na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 42 404 874
  2. putem faksa na broj: +385 42 781 103
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ppi@ivanec.hr ili gordana.mosmondor@ivanec.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člancima 27. do 34. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22; dalje u tekstu ZPPI).

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu; (članak 5., točka 6. ZPPI).

U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su u elektroničkom obliku, na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu na Portalu otvorenih podataka, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom, pristupačnom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora naznačiti (članak 29. stavak 1. i članak 18. stavak 3. ZPPI):

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
  • oblik i način na koji želi primiti sadržaj informacije,
  • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

Zahtjev se može podnijeti pisanim putem, uključujući e-mail, odnosno usmeno.

Tijelo javne vlasti postupat će po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno (članak 29., stavak 5. ZPPI).

Tijelo javne vlasti odlučuje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe te visinu i način izračuna troškova.

Iznimno, tijela javne vlasti ne donose rješenje kad omogućavaju ponovnu uporabu uz standardnu otvorenu dozvolu i bez naknade.

Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije na koje se ne primjenjuje ponovna uporaba, a definirani su u članku 30. stavak 1. ZPPI.

Protiv rješenja o ponovnoj uporabi informacija, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu, a u opravdanim slučajevima može odrediti uvjete za ponovnu uporabu.

U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti ne smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

Vrstu i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, uređuje ministar uprave pravilnikom.

Naknada troškova

Informacije za ponovnu uporabu objavljene na Internet stranici ili portalu otvorenih podataka (otvoreni podaci) besplatne su i dostupne svima na korištenje.

Tijelo javne vlasti ne može naplatiti naknadu za otvorene podatke.

Kada pruža informacije za ponovnu uporabu temeljem zahtjeva korisnika tijelo javne vlasti može naplatiti samo stvarne materijalne troškove nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetnih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, u skladu s Kriterijima iz članka 19. stavka 3. ZPPI, osim u dijelu koji se odnosi na anonimizaciju osobnih podataka i mjera poduzetnih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, koji se utvrđuju uredom Vlade RH.

print