Dokumenti

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku nabave male vrijednosti - Adaptacija i rušenje dijela zgrade javne i društvene namjene na lokaciji Salinovec 19, na k.č.br. 7121/1, k.o. Ivanec - Faza I