Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Ivanca za 2020. godinu – prijedlog s obrazloženjem
 

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2020. godinu – prijedlog s obrazloženjem
 

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu