Udruge

Udruge

Udruge

Kulturne udruge:

 • KUD „Rudolf Rajter“ Ivanec
 • Udruga „Ivanečki vitezovi“ Ivanec
 • Društvo prijatelja narodnih običaja „Maska“ Ivanec
 • Udruga građana za sport i kulturu „Margareta“ Margečan
 • KUD Itas Ivanec
 • KUD „Salinovec“ Salinovec
 • Kulturno – umjetnička udruga Stažnjevec
 • Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja „Lompuš“ Radovan
 • Ivanečki klub kolekcionara
 • Udruga za kulturu i sport Bedenec
 • Udruga fotografa amatera „Oto“
 • Plesni klub „Ivančica“ Ivanec
 • Udruga „Rukotvorine“ Ivanec
 • Udruga građana Prigorec
 • Glazbena udruga CANTICUM CORDIS

Ustanove u kulturi:

 • Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec
 • Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec
 • Muzej planinarstva Ivanec*

Grad Ivanec je kulturne udruge prepoznao kao vrlo važan segment civilnog života, odnosno, kao način interesnog organiziranja građana u kome mogu ostvariti svoje raznolike potrebe u zadovoljavanju kulturnih interesa. Tijekom proteklih godina u oblasti kulture na području grada Ivanca vidljiv je konstantan i stabilan broj udruga, odnosno, njihovih sekcija.

Svaki KUD i udruga daju svoj dragocjeni doprinos čuvanju i razvitku različitih kulturnih segmenata – od njegovanja starine, narodne baštine i običaja (Društvo prijatelja narodnih običaja Maska iz Ivanca, Udruga „Ivanečki vitezovi“, Udruga građana Margareta iz Margečana, „Rukotvorine“ iz Ivanca), do glazbe, pjevanja i plesa (KUD Rudolf Rajter, Plesni klub „Ivančica“ Ivanec, KUD Salinovec, KUD Itas, Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš iz Radovana), kolekcionarstva i istraživanja povijesti i baštine (Ivanečki klub kolekcionara), glume (Glumačka družina Komedijaši iz Stažnjevca – sekcija KUU-a Stažnjevec) do artikuliranja raznih oblika urbane i mladenačke kulture i fotografije (Udruga fotografa amatera Oto iz Ivanca).

Grad Ivanec je slijedom kandidiranja programa rada KUD-ova i udruga na javne pozive za prijavu u gradski program javnih potreba u kulturi uveo praksu vrednovanja kandidiranih projekata temeljem njihove kvalitete. Pritom se prednost daje onima za koje se ocijeni da na najbolji način promiču interese grada te doprinose očuvanju i promidžbi nekog specifičnog oblika gradske kulturne politike.

Na razini Grada osnovano je Vijeće za kulturu koje se sastaje u cilju koordiniranja rada kulturnih udruga, dogovora o održavanju gradskih kulturnih manifestacija i rješavanja pojedinih aktualnih pitanja iz kulturne problematike. Na razini Vijeća za kulturu u pravilu se dogovara partnerstvo Grada s kulturnim udrugama.

Gradski KUD-ovi tretiraju se kao nositelji, promicatelji i realizatori kulturnog života grada.

Humanitarno – socijalne udruge:

 • Zaklada Grada Ivanca
 • Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec
 • Udruga „Ivanečko sunce“ za osobe s intelektualnim oštećenjima
 • Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ivanec - HVIDRA Ivanec
 • Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec
 • Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – ogranak Ivanec
 • Udruga pripadnika 104. brigade ZNG Varaždin – Klub 2. bojne Ivanec
 • Udruga antifašističkih boraca i antifašista Ivanec
 • Udruga Hrvatski časnički zbor
 • Udruga udomitelja „Nada“ Ivanec
 • Udruga umirovljenika Ivanec
 • Udruga umirovljenika Radovan
 • Udruga umirovljenika Margečan

U gradu Ivancu razvijena je mreža humanitarno-socijalnih udruga koje su svojom djelatnošću, posebno usmjerenom na potrebe materijalno i socijalno ugroženih slojeva, osoba s posebnim potrebama, osoba starije životne dobi te drugih senzitivnih grupacija, razmjerno dobro pokrile cijelo administrativno gradsko područje.

Jedna od krovnih asocijacija je Zaklada Grada Ivanca, osnovana na inicijativu Grada Ivanca. Djeluje aktivno, temeljem Zakona o zakladama, a financira se novčanim potporama Grada, sponzora i članova – podupiratelja te humanitarnim donacijama, kao i sredstvima što ih ostvari kandidiranjem svojih projekata na razne natječaje i programe ministarstava, velikih tvrtki i raznih humanitarno-socijalnih asocijacija.

Među najaktivnijim humanitarnim društvima jest i Gradsko društvo Crvenoga križa, koje svoj rad neprestano širi i obogaćuje. S osobama s posebnim potrebama, radi Udruga osoba s mentalnim oštećenjima Ivanečko sunce. Okuplja dvadesetak štićenika, a za potrebe njihova prijevoza je Grad Ivanec kupio specijalno kombi vozilo pa je time riješen problem prijevoza korisnika.

Udruga udomitelja Nada aktivna je udruga koja svim svojim akcijama nastoji senzibilizirati javnost o udomiteljstvu djece, a koju su zbog različitih razloga socijalne službe morale izdvojiti iz vlastitih bioloških obitelji. Nada okuplja petnaestak udomiteljskih obitelji. Udruga se s nizom provedeni EU i nacionalnih projekata istaknula kao primjer dobre prakse na nacionalnoj i EU razini te je nagrađena od strane Agencije za  mobilnost i programe EU za najinkluzivniji projekt, a koji je financiran iz Erasmus programa.

Udruga tjelesnih invalida ILO okuplja 270 invalida s područja bivše općine Ivanec. Svojim članovima izdaje razne potvrde potrebne za reguliranje statusa i pomaže im u ostvarivanju prava. Organizira druženja, izlete i natjecanja primjerena mogućnostima svojih članova i aktivno radi na njihovoj socijalizaciji i inkluziji. Financira se potporama iz gradskog proračuna i članarinama.

Na području grada Ivanca djeluju i tri udruge umirovljenika koje okupljaju više od 1600 članova, a među njima je najaktivnija i najbrojnija Udruga umirovljenika Ivanec. Udruge se najvećim dijelom financiraju iz gradskog proračuna te manjim dijelom iz članarina, a svoje projekte prijavljuje i na druge njoj prihvatljive natječaje i javne pozive.

U gradu djeluje i više udruga proizašlih iz Domovinskog rata – Udruga Hrvatski časnički zbor te podružnice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata te Udruga pripadnika 104. brigade ZNG Varaždin.

Uz njih, u Ivancu djeluje i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Ivanec.

Gospodarske udruge i udruge iz područja zaštite okoliša:

 • Poslovni klub Ivanec
 • Udruga malih dioničara trgovačkog društva ITAS-PRVOMAJSKA d.d. Ivanec
 • Udruga vinara i vinogradara „Peharček“ Ivanec
 • Udruga vinogradara i vinara „Skrajski pajdaši“ Salinovec
 • Udruga vinogradara i vinara Radovan
 • Lovačka udruga “Jelen“ Ivanec
 • Lovačko društvo „Šumski zec“ Margečan
 • Gljivarsko društvo Ivanec
 • Udruga Okoliš Cerje Tužno
 • Eko udruga „Naša Ivanščica“
 • Društvo uzgajatelja malih životinja „Fauna“ Ivanec
 • Speleološka udruga „Kraševski zviri“
 • Udruga za planinarenje i promicanje aktivnosti u prirodi „Šume pjevaju“
 • Udruga šumoposjednika „Lipa“ Ivanec

Na području grada Ivanca aktivno djeluje desetak gospodarskih udruga. Poslovni klub Ivanec aktivna je asocijacija osnovana na poticaj Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o., a okuplja ivanečke gospodarstvenike. Strateški joj je cilj povezivanje i umrežavanje lokalnih poduzetnika, zajednički nastup na domaćem i inozemnom tržištu, na tuzemnim i inozemnim sajmovima te prema bankama, ministarstvima i gospodarskim udruženjima, povezivanje sa strateškim partnerima, informiranje gospodarstvenika o svim aktualnim pitanjima vezanim uz novosti u zapošljavanju, poticajima, bankovnim kreditima, natječajima i mogućnostima kandidiranja na EU-fondove i sl.

Na području grada Ivanca djeluje i Udruga malih dioničara trgovačkog društva ITAS-PRVOMAJSKA d.d. Ivanec.

Znatan broj članova okupljaju i Udruga vinogradara i vinara Peharček Ivanec, Udruga vinogradara i vinara Skrajski pajdaši iz Salinovca i Udruga vinogradara i vinara Radovan. Ovisno o opsegu aktivnosti koje provode, njihov rad novčano podupire Grad Ivanec. 

U domeni lovstva djeluju i Lovačka udruga Jelen Ivanec i Lovačko društvo Šumski zec iz Margečana koje aktivno rade na unapređivanju lovno-gospodarske djelatnosti i zaštite i unapređenja okoliša. Udruga Okoliš osnovana je u cilju borbe protiv industrijskog onečišćenja prirode i okoliša, a Eko udruga „Naša Ivančica“ pokrenuta je oko inicijative protiv kamenoloma Siljevec na Ivančici. Gljivarsko društvo Ivanec bavi se promicanjem gljivarstva, zaštite ugroženih vrsta gljiva i prirode općenito.

Društvo uzgajatelja malih životinja „Fauna“ Ivanec kroz svoje redovite izložbe predstavlja bogatstvo i raznolikost malih životinja, a čiji su uzgajivači i članovi udruge.

U području speleologije aktivna je speleološka udruga „Kraševski zviri“, a tu je i Udruga šumposjednika „Lipa“ te udruga koja promiče ljepotu prirode i planinarstva „Šume pjevaju“.

Tehničke udruge

 • Vatrogasna zajednica Grada Ivanca
 • DVD Ivanec
 • DVD Radovan
 • DVD Salinovec
 • DVD Gačice
 • DVD Margečan
 • DVD Bedenec

Među tehničkim udrugama na području grada Ivanca pretežu dobrovoljna vatrogasna društva. DVD Ivanec ima status središnjih društava. Rad svih DVD-a usmjerava i koordinira Vatrogasna zajednica Grada Ivanca u cilju što učinkovitijeg ostvarivanja zadaća i poslova u oblasti zaštite od požara. Glavni izvor financiranja VZ-a i DVD-a su sredstva gradskog proračuna, u kojemu se propisan iznos za njihov rad izdvaja temeljem Zakona o vatrogastvu.         

Ostale udruge

 • Klub mladih Ivanec
 • Moto klub „JAL“ Ivanec

Među ostalim udrugama izdvaja se Klub mladih Ivanec, udruga koja je osnovana u cilju proaktivnog okupljanja mlađe generacije Ivanca i okolice, a njeni članovi angažirani su u različitim oblicima djelovanja, od humanitarno-socijalnog do kulturnog, sportskog, zabavnog i edukativnog.

Proaktivna je i udruga Moto klub JAL koja okuplja zaljubljenike u motore, a iznimno su uspješni i posjećeni moto susreti koje redovito organizira.

print