Gradski adresar

Gradski adresar

Grad Ivanec
Trg hrvatskih ivanovaca 9b
42240 Ivanec

 

Matični broj: 2691167
OIB: 84121580205
IBAN: HR9723600001815600004
Telefon: 042/ 404-870
Telefaks: 042/781-103
E-mail: grad@ivanec.hr

 

Gradonačelnik

Milorad Batinić, dipl.ing.
Telefon: (042) 492-850
E-mail: milorad.batinic@ivanec.hr

 

Zamjenik gradonačelnika:

Marko Friščić
Tel: 042/492-850
E-mail: marko.friscic@ivanec.hr

 

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

 

Irena Kresonja, struč.spec.admin.publ.
Pročelnica
Tajnica Gradskog vijeća
Telefon: (042) 492-861
E-mail: irena.kresonja@ivanec.hr

 

 

Prijamni ured
Telefon: (042) 404-870

 

Višnja Pintarić
Administrativni referent
Telefon: (042) 492-878
E-mail: visnja.pintaric@ivanec.hr

 

Andreja Ladika
Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Telefon: (042) 492-876
E-mail: andreja.ladika@ivanec.hr

 

Petra Videc
Viši referent za opće poslove i javnu nabavu
Telefon: (042) 404-883
E-mail: petra.videc@ivanec.hr

 

Siniša Špernjak
Vozač službenog vozila
Mobitel: 098/285831

 

Elektronička kontaktna točka
E-mail: pisarnica@ivanec.hr

 

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Stanko Rožman, dipl.iur.
Pročelnik
Telefon: (042) 404-874
E-mail: stanko.rozman@ivanec.hr

 

Jelena Cuković
Voditeljica Odsjeka za redarstvo i komunalno gospodarstvo
Telefon: (042) 492 864
E-mail: jelena.cukovic@ivanec.hr

 

Stjepan Vincek
Savjetnik za urbanizam i komunalne poslove
Telefon: (042) 404-879
E-mail: stjepan.vincek@ivanec.hr

 

Marina Hudika
Savjetnica za zaštitu okoliša
Telefon: (042) 404-886
E-mail: marina.hudika@ivanec.hr

 

Anđelko Posinjak
Komunalni redar
Telefon: (042) 404-876
E-mail: komunalni-redar@ivanec.hr

 

Tomislav Šmerek
Prometni redar
Telefon: (042) 404-881
E-mail: prometni-redar@ivanec.hr

 

Silvija Potisk
Poljoprivredni redar
Telefon: (042) 492-853
E-mail: poljoprivredni-redar@ivanec.hr

 

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Maja Darabuš, dipl.oec.
Pročelnica
Telefon: (042) 404-885
E-mail: maja.darabus@ivanec.hr

 

Jelena Sambol, mag. oec.
Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
Telefon: (042) 404-882
E-mail: jelena.sambol@ivanec.hr

 

Ljerka Čiček Surjaček
Referada za računovodstvo, voditeljica referade
Telefon: (042) 404-884
E-mail: ljerka.cicek-surjacek@ivanec.hr

 

Sunčica Bahun, mag.oec.
Viši referent za proračun i financije
Telefon: (042) 492 871
E-mail: suncica.bahun@ivanec.hr

 

Vera Sever
Referent za knjigovodstvene poslove
Telefon: (042) 404-878
E-mail: vera.sever@ivanec.hr

 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Ljljana Risek, dipl.polit.
Pročelnica
Telefon: (042) 492- 872
E-mail: ljiljana.risek@ivanec.hr

 

Snježana Canjuga
Administrativni referent
Telefon: (042) 492-850
E-mail: snjezana.canjuga@ivanec.hr

print