Novosti

GRAD IVANEC Programi mjera i potpora poduzetnicima i građanima radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata upućeni na javnu raspravu

Srijeda

Kao što je i bilo najavljeno, u cilju pomoći poduzetnicima i građanima u aktualnoj energetskoj situaciji, Grad Ivanec izradio je dva programa te ih oba uputio u javnu raspravu.

Prvi je Program mjera i potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijena energenata.

Drugi je Program mjera i potpora namijenjen građanima – fizičkim osobama, radi ublažavanja posljedica poskupljenja energenata.

Treći program, kojim će biti obuhvaćeni najugroženiji građanikroz socijalni program, u finalnoj je fazi i u javnu raspravu bit će stavljen idući tjedan.

Potpore poduzetnicima

Za ublažavanje poremećaja u poslovanju poduzetnika zbog aktualne energetske situacije, Grad predlaže da se svim poduzetnicima i obrtnicima omogući povrat, odnosno da se osiguraju bespovratna novčana sredstva za obračunatukomunalnu naknadu za poslovni prostor te pratećeg zemljišta za obavljanje poslovne djelatnosti (izuzev nekorištenog poslovnog prostora) u iznosu od 20% za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Također, za sve obveznike plaćanja poreza na potrošnju predlaže se povrat ovoga poreza u 100%-om iznosu.

Budući da se obveznike, odnosno poduzetnike ne može osloboditi plaćanja komunalne naknade, sredstva za ove povrate moraju se osigurati u proračunu Grada Ivanca.

Kalkulacije pokazuju da će Grad za šestomjesečni period važenja ovih mjera trebati osigurati oko 430.000 kuna.

Potpore iz ovog poziva ostvarivale bi se temeljem prijave na javni poziv kojeg je Grad u obvezi raspisati.

Potpore građanima

Nadalje, što se tiče potpora građanima- fizičkim osobama, Grad predlaže oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade za stambeni prostor, garažni prostor i poslovni prostor u vlasništvu građana u iznosu od 20%, također za period od 1. listopada 2022. pa sve do 31. prosinca 2023. godine.

No, kako su građani već dobili uplatnicu za komunalnu naknadu za zadnji kvartal ove godine (podsjećamo da im je Grad još u ožujku ove godine u jednoj kuverti poslao 4 uplatnice za cijelu godinu), pa oslobođenje plaćanja dijela komunalne naknade nije sada moguće provesti iz tehničkih razloga, predlaže se da se ovo umanjenje prenese na sljedeću godinu i to na način da se građanima iznos za komunalnu naknadu smanji za 25%. 

To bi praktički značilo da bi građani u 2023. godini bili oslobođeni plaćanja jedne cijele rate komunalne naknade, i to za prvo tromjesečje u 2023. godini.

Za korištenje ove mjere građani Gradu ne trebaju podnositi nikakve posebne zamolbe.

Za ovu mjeru Grad će u proračunu trebati osigurati daljnjih 500.000 kuna.

Posebno naglašavamo da Grad može intervenirati i donositi odluke o potpornim mjerama samo u dijelu naknada ili poreza koji su njegovoj nadležnosti, što znači da ih ne može osloboditi plaćanja naknade za uređenje voda, koja je prihod Hrvatskih voda (ali je, temeljem zakonske odredbe, Grad mora obračunavati i prikupljati zajedno s komunalnom naknadom te sredstva nakon toga prosljeđivati Hrvatskim vodama).

Socijalni program – idući tjedan

Kao što je napomenuto, treći program, čija je izrada pri kraju, bit će namijenjen socijalnim skupinama građana, za koje se s razlogom vjeruje da će biti najviše pogođeni novonastalom situacijom.

Programi potpora poduzetništvu i građanima danas su stavljeni u javnu raspravu koja traje do 5. listopada.

Integralni programi s obrascima dostupni su na web stranici Grada Ivanca, rubrika Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

print