Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 21.08.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Otvorena savjetovanja
- 02.07.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javne zelene površine