Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2023. godini

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program utroška sredstava šumskog doprinosa  u 2023. godini

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu