Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Ivanca za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Proračun Grada Ivanca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu